W C M S
+ Phiên làm việc của WebAdmin đã thoát
   (do quá thời gian chờ cập nhật thông tin/số liệu)

+ WebAdmin phải đăng nhập (login) lại để làm việc.
Tên Đăng Nhập
Mật Khẩu
www.TelinME.vn